Inwentaryzacja

Inwentaryzacja w firmie

Co to jest?

Określenie stanu rzeczywistego majątku firmy, by potem porównać je ze stanem w księgach rachunkowych. Powstałe różnice trzeba wyjaśnić i rozliczyć np.nie sprzedany towar, który wcześniej został ujęty w kosztach uzyskania. Każda firma, na której ciąży obowiązek inwentaryzacji powinna posiadać opis dotyczący jej przeprowadzenia oraz osób za nią odpowiedzialnych.

1. Jakie firmy?

Inwentaryzację musi przeprowadzić każdy podmiot, który prowadzi działalność handlową lub produkcyjną.

2. Kiedy?

SPIS Z NATURY

-na ostatni dzień roku obrotowego, czyli zwykle na koniec grudnia

 • aktywa pieniężne: środki płatnicze, waluty obce w kasie
 • (z wyjątkiem zgromadzonych na rachunkach bankowych)

 • materiały, półprodukty, produkty gotowe/w toku, towary odpisywane w koszty w momencie ich zakupu lub wytworzenia

-na ostatni kwartał roku obrotowego, do 15 dnia następnego miesiąca, czyli zwykle do 15 stycznia

 • rzeczowe składniki aktywów obrotowych nieobjęte ewidencją ilościowo-wartościową
 • środki trwałe na terenie niestrzeżonym
 • maszyny i urządzenia wchodzące w skład środków trwałych w budowie na terenie niestrzeżonym
 • składniki aktywów, będące własnością innych jednostek, powierzone do sprzedaży, przechowania, przetwarzania lub używania
 • nie dotyczy jednostek świadczących usługi pocztowe, transportowe, spedycyjne i składowania

- raz na rok

 • zapasy towarów i materiałów objętych ewidencją wartościową
 • zapasy drewna w jednostkach prowadzących gospodarkę leśną.

- raz na 2 lata

 • materiały, półprodukty, produkty gotowe, towary w obiektach strzeżonych

- raz na 4 lata

 • nieruchomości (środki trwałe i inwestycje)
 • środki trwałe oraz maszyny i urządzenia wchodzące w skład środków trwałych w budowie na terenie strzeżonym

POTWIERDZENIE SALDA

-na ostatni kwartał roku obrotowego, do 15 dnia następnego roku:

 • aktywa finansowe zgromadzone na rachunkach bankowych lub przechowywane przez inne jednostki ( bez zdematerializowanych papierów wartościowych)
 • należności, w tym udzielone pożyczki
 • z wyjątkiem należności spornych i wątpliwych, a w bankach również należności zagrożonych, należności i zobowiązań wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych, z tytułów publicznoprawnych, a także inne aktywa i pasywa, jeżeli przeprowadzenie ich spisu z natury lub uzgodnienie z przyczyn uzasadnionych nie było możliwe

 • powierzone kontrahentom własne składniki aktywów

3. W jaki sposób przeprowadza się inwentaryzację?

1) spis z natury (ręcznie/ elektronicznie) - poprzez policzenie, zważenie, oszacowanie majątku firmy.

2) metoda potwierdzenia sald - potwierdzenie stanu z ksiąg rachunkowych przez kontrahentów, dłużników.

3) metoda weryfikacji - porównanie zapisów księgowych z posiadanymi dokumentami źródłowymi.

www.e-pok.pl


Did this help answer your question?

thumbs up
thumbs down

Thanks for the feedback! 🙏🏽


Help by drift