Co nie moze byc kosztem

CO NIE MOŻE BYĆ KOSZTEM?

Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, która obejmuje wydatki, które nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów (NKUP)

Koszty uzyskania przychodu muszą być związane z działalnością, np. zakup mebli do biura lub telewizor , jeśli przygotujesz właściwe wyjaśnienie argumentujące zakup takiego wyposażenia do firmy.

Jeśli nie jesteś pewien, czy jakiś wydatek może być uznany za koszt możesz zaryzykować, że zostanie wyłączony z kosztów lub zwrócić się z prośbą o wydanie indywidualnej interpretacji do US.

Przykłady NKUP :

 • wydatki poniesione na nabycie gruntów
 • podatek dochodowy, podatek od spadków i darowizn, podatek akcyzowy
 • koszty reprezentacji, np. zakup mebla biurowego w postaci kanapy za 15 000 zł może zostać oceniony jako reprezentację, np. garnitur
 • grzywny i kary pieniężne orzeczone w postępowaniu karnym, skarbowym, administracyjnym i w sprawach o wykroczenia oraz odsetek od tych grzywien i kar
 • składki ZUS na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz na fundusz pracy
 • straty powstałe w wyniku utraty lub likwidacji samochodów oraz kosztów ich remontów powypadkowych, jeżeli samochody nie były objęte ubezpieczeniem dobrowolnym
 • wydatki na własną pracę (np.własna pensja), pracę małoletnich dzieci podatnika, a także małżonka podatnika,
 • kosztów egzekucyjnych związanych z niewykonaniem zobowiązań
 • kary umowne i odszkodowania z tytułu wad dostarczonych towarów, wad wykonanych usług lub robót, zwłoki w usunięciu wad towarów, robót lub usług,
 • wierzytelności odpisanych jako przedawnione
 • udzielone pożyczki, w tym stracone pożyczki
 • naliczone, lecz niezapłacone albo umorzone odsetki od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów)
 • straty (koszty) powstałych w wyniku utraty dokonanych przedpłat (zaliczek, zadatków) w związku z niewykonaniem umowy
 • www.e-pok.pl


Did this help answer your question?

thumbs up
thumbs down

Thanks for the feedback! 🙏🏽


Help by drift