Rejestracja kasy fiskalnej

Przedsiębiorca właściwie od początku, jesli planuje sprzedaż dla osób fizycznych, a już koniecznie od chwili przekroczenia limitu 20 tys. złotych powinien pamiętać o dopełnieniu wszystkich formalności związanych z instalowaniem kasy fiskalnej. 

 1.  Przed rozpoczęciem ewidencjonowania należy złożyć pisemne zawiadomienie Naczelnika US o zamiarze rozpoczęcia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej. W piśmie określa się datę rozpoczęcia ewidencji, ilość kas, wskazuje się nazwę oraz adres placówek w których będą się one znajdować. 

 2. Fiskalizacja kasy, jest to czynność która wykonywana jest jednorazowo, służy do zsynchronizowania pracy modułu fiskalnego z pamięcią fiskalną kasy, a zakończona wydrukowaniem dobowego raportu fiskalnego. 
 3. Po fiskalizacji podatnik powinien ponownie skontaktować się z urzędem skarbowym w celu otrzymania numeru ewidencyjnego urządzenia. Zgłoszenie takie powinno nastąpić nie później niż w terminie 7 dni od dnia fiskalizacji.

 4. Po otrzymaniu odpowiednich dokumentów, naczelnik urzędu skarbowego nadaje kasie numer ewidencyjny. Jest to numer indywidualny, dotyczący wyłącznie jednego urządzenia i odpowiadającej mu książki kasy. Podatnik jest zobowiązany do umieszczenia go w sposób trwały na kasie. 
 5.  Rozliczenie VAT naliczonego od nabycia kasy następuję w deklaracji za miesiąc, w którym podatnik odebrał kasę, ale nie wcześniej, niż w miesiącu w którym otrzyma fakturę lub w dwóch następnych. 
 6.  Przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają ewidencję za pomocą kasy fiskalnej, mogą skorzystać z ulgi na jej zakup, która wynosi 90% ceny zakupu, nie więcej jednak niż 700 zł.
  Z ulgi można skorzystać, po spełnieniu następujących warunków:
  - złożenie w odpowiednim urzędzie skarbowym przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania, pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu ich używania (adres),
  - rozpoczęcie ewidencji z użyciem kas w obowiązującym terminie,
  - posiadanie dowodu zapłaty całej należności za kasę rejestrującą.
  Rozliczenie ulgi na deklaracji za okres w którym rozpoczęto ewidencjonowanie. 

 

 

 


Did this help answer your question?

thumbs up
thumbs down

Thanks for the feedback! 🙏🏽


Help by drift