Split payment (MPP)

Split payment -

to mechanizm, który polega na tym, że część przelewu za fakturę trafia na konto przedsiębiorcy, a część na zablokowany indywidualny rachunek VAT.

Mechanizm podzielonej płatności jest regulowany przez przepisy art. 108a-108d ustawy o VAT.

Jakie płatności mogą być realizowane?

Tylko płatności dokonywane przez podatników VAT na rzecz innych podatników VAT stanowiące zapłatę za fakturę, w której wykazano VAT mogą brać udział w procesie split payment.

Każdy kto ma rachunek firmowy, automatycznie bez dodatkowego wniosku 1 lipca otrzymał dodatkowy rachunek dedykowany Split Payment'owi.

Obowiązek posiadania rachunku bankowego w związku ze split payment?

Na ten moment chyba nie ma takiej konieczności.

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, mówi, że dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą, następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy:

- stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz

- jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 euro przeliczonych na złote wg średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez NBP ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji;

Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwrot różnicy podatku VAT następuje na rachunek bankowy podatnika, w banku mającym siedzibę na terytorium kraju wskazanym w zgłoszeniu identyfikacyjnym; w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą zwrot może nastąpić również na rachunek prywatny przedsiębiorcy.

www.e-pok.pl


Did this help answer your question?

thumbs up
thumbs down

Thanks for the feedback! 🙏🏽


Help by drift