Jak sobie poradzic ze sprawozdaniem w przypadku, gdy Czlonek Zarzadu nie ma numeru PESEL

Warszawa, dnia czerwca 2018 r.

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy

w Warszawie, ul. Czerniakowska 100,

00-454 Warszawa

WIOSEK O PRZYJĘCIE SPRAWOZDANIA ZŁOŻONEGO TRADYCYJNIE WRAZ

Z FORMULARZEM KRS-Z30

Zwracam się uprzejmie z prośbą o uwzględnienie specyficznej sytuacji Wnioskodawcy i przyjęcie załączonego przez Spółkę ....... sprawozdania finansowego za rok 2017. Jednocześnie wnoszę o dołączenie sprawozdania do akt w celu uniknięcia sankcji karnej lub wnoszę o dokonanie wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz wskazanie numeru konta celem dokonania opłaty bankowej.

Powyższe motywuję faktem, że osoba powołana do pełnienia funkcji w Zarządzie jest cudzoziemcem i nie posiada numeru PESEL. Ponadto nie zamieszkuje na terenie Polski, jak również nie planuje w najbliższym czasie przyjazdu do Polski. W związku z tym Zarząd nie ma możliwości złożenia sprawozdania z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.

Jednocześnie pragnę zauważyć, że:

ustawodawca nie spełnia warunków określonych w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 1999/93/WE z dnia 13 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnotowych ram w zakresie podpisów elektronicznych i nie akceptuje podpisów kwalifikowanych wydanych na terenie Państw Członkowskich Unii Europejskiej.

Wobec powyższego, mając na uwadze brak możliwości realizacji ustawowo nałożonego obowiązku do złożenia sprawozdania finansowego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 19e ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, z przyczyn niezależnych od Wnioskodawcy, wnoszę o przyjęcie załączonego przez sprawozdania finansowego za rok 2017, w tradycyjnej formie.

…………………………

(podpis)

Załączniki:


Did this help answer your question?

thumbs up
thumbs down

Thanks for the feedback! 🙏🏽


Help by drift