Sprawozdanie z dzialalnosci zarzadu

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU OBROTOWYM 2017

(o którym mowa w art. 49 i 69 ustawy o rachunkowości)

I. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Spółka {$COMPANY_NAME} rozpoczęła działalność w dniu {$Datarozpoczecia} KRS Spółka została wpisana do KRS pod numerem {$KRS}

Kapitał zakładowy Spółki wynosi {$Kapital} i dzielił się na {$Udzialy}

Głównym przedmiotem działalności są roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych {$GPKD}

Spółka w 2017 roku nie zatrudniała pracowników.

II. ZDARZENIA PROCEDURALNO-PRAWNE w 2017 r.

W roku 2017 w Spółce nie nastąpiły zmiany proceduralno prawne.

III. WIELKOŚĆ I RODZAJE KAPITAŁÓW WŁASNYCH UDZIAŁÓW

III.1. WIELKOŚĆ KAPITAŁU PODSTAWOWEGO I JEGO STRUKTURA

Kapitał podstawowy Spółki od momentu jej założenia wynosi {$Kapital} PLN i obejmował {$Udzialy}

Aktualną listę udziałowców przedstawiono poniżej.

Lista udziałowców na dzień 31.12.2017 r.

L.p. Nazwisko i imię wspólnika Ilość udziałów Struktura %

1. {$Udzialowiec1.Name}

2. {$Udzialowiec2.Name}

3. {$Udzialowiec3.Name}

4.

R a z e m 100 100%

IV. SYTUACJA GOSPODARCZA I FINANSOWA JEDNOSTKI

Do sprawozdania zostało dołączone sprawozdanie finansowe z 2017 roku, które prezentuje sytuację gospodarczą i finansową Spółki. Spółka wykorzystuje własne środki finansowe i nie zaciąga żadnych pożyczek.

Z uwagi na fakt, iż Spółka osiągnęła {if $Stratag != "- Strata"}zysk w okresie za który sporządzono sprawozdanie finansowe w wysokości {$Stratanetto} zł, Zarząd przeznaczył zysk na kapitał zapasowy{else}stratę w okresie, za który sporządzono sprawozdanie finansowe w wysokości {$Stratanetto} zł, Zarząd proponuje pokryć powstałą stratę z wypracowanego zysku przyszłych okresów.{/if}

V. PRZEWIDYWANE KIERUNKI ROZWOJU JEDNOSTKI

V.1. ZAMIERZONE KIERUNKI ROZWOJU

Pierwszy rok działalności był okresem, w którym Spółka przygotowywała się do podjęcia zadań mających na celu zapewnienie osiągnięcia przychodu w przyszłym roku obrotowym.

VI. SYTUACJA KADROWA JEDNOSTKI

Spółka w obecnym momencie nie zatrudnia pracowników.

VI.1. KIEROWNICTWO JEDNOSTKI

Zarząd Jednostki powoływany jest przez Wspólników. W roku obrotowym Zarząd pracował w składzie a mianowicie:

{$PrezesZarz.Name} – Prezes Zarządu

{if $Wiceprezes.Name > 0}{$Wiceprezes.Name} - Członek Zarządu{/if}

VI.2. WIELKOŚĆ ZATRUDNIENIA; KWALIFIKACJE PRACOWNIKÓW.

{if $Zatrudnienie != "brak"}W 2017 Spółka zatrudniała {$Zatrudnienie} pracowników {else}W 2017 roku Spółka {$COMPANY_NAME} nie zatrudniała pracowników.{/if}

Z A K O Ń C Z E N I E

Uwzględniając powyższe Zarząd ocenia, że kontynuacja działalności Jednostki w dającym się przewidzieć horyzoncie czasowym nie jest zagrożona.

Kierownik jednostki


Did this help answer your question?

thumbs up
thumbs down

Thanks for the feedback! 🙏🏽


Help by drift