Umowa o dzielo

UMOWA O DZIEŁO

Regulowana przez Kodeks Cywilny. Przedmiotem umowy jest czynność, której daje określony rezultat, np. wytworzenie stołu. Dzieło powinno być efektem umiejętności i kreatywności wykonawcy.

Dla kogo ?

Wykonawca:

  • sam decyduje o miejscu, czasie i sposobie wykonywania świadczenia;
  • zobowiązuje się do osiągnięcia rezultatu
  • realizuje pracę bez kierownictwa
  • nie jest zobligowany do wykonywania pracy osobiście
  • w porównaniu do innych umów otrzymuje najwyższą kwotę netto

Podpisywanie umowy

Warto dokładnie przeanalizować czy powierzona praca spełnia warunki dzieła, tak aby ZUS nie zakwestionował tej umowy np. poprzez kwalifikację jej jako umowę o świadczenie usług lub umowę o pracę

wyrok SN
z 26 marca 2013 r., sygn. akt II UK 201/12

Umowa o dzieło nie polega na prostych i powtarzalnych czynnościach, które przygotowują owoce do spożycia lub do dalszego przetworzenia. Dziełem nie jest odpeszczanie śliwek. Czynność ta nie może być ujmowana jako dzieło (wytwór) indywidualny, wszak jako taka nie jest niczym szczególnym i nie ma swego odrębnego (indywidualnego) charakteru oraz przeznaczenia. Nie trwa też dłużej niż do dalszego etapu przetworzenia lub konsumpcji. Było to więc tylko odpeszczanie śliwek i jeżeli "niezwykłe", to tylko dlatego, że znaczenie miały niemałe ilości, co wskazuje na typowo produkcyjne przeznaczenie owoców. Indywidualny charakter dzieła w takiej sytuacji nie może wyrażać się w ilości owoców.

 

 

 

 

 

 

wyrok SN
z 21 czerwca 2016 r., sygn. akt I UK 244/15

(…) umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego jest umową starannego działania, a nie umową rezultatu. W zobowiązaniach rezultatu dłużnik przyjmuje na siebie obowiązek osiągnięcia rezultatu ściśle oznaczonego przy zawarciu umowy. W procesie budowlanym osiągnięcie rezultatu w postaci wykonania określonych robót, w szczególności oddania obiektu, stanowi przede wszystkim zobowiązanie projektanta i wykonawcy, zaś inspektor nadzoru inwestorskiego jedynie czuwa nad prawidłowym wykonaniem tych robót (por. R. Wójcik, Problem odpowiedzialności w umowie o nadzór inwestorski, PiP 1968 nr 1, s. 106) (…), inspektor nadzoru inwestorskiego ponosi odpowiedzialność jedynie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie czynności objętych umową, nie ponosi natomiast odpowiedzialności za cele, które na podstawie tej umowy miały być osiągnięte, chyba że ich nieosiągnięcie było wynikiem jego nienależytego działania (por. A. Brzozowski, Umowy o zobowiązanie rezultatu i umowy o zobowiązanie należytej staranności [w:] System Prawa Prywatnego, t. 5. Prawo zobowiązań - część ogólna, pod red. E. Łętowskiej, Warszawa 2006, s. 416).

W związku z tym umowy o pełnienie nadzoru inwestorskiego nie można zakwalifikować jako umowy o dzieło w rozumieniu art. 627 k.c.

wyrok SN
z 14 września 2016 r., sygn. akt II UK 342/15

(…) przedstawiony sposób wykonywania umów zawartych z lektorem nie świadczy o wykonywaniu dzieła, ale obrazuje typowe czynności nauczyciela języka obcego w szkole językowej polegające na długotrwałym starannym działaniu w celu przekazania uczestnikom kursu językowego jak największej wiedzy i umiejętności językowych. Autorski plan zajęć (autorski program szkolenia) był tylko niezbędną częścią procesu nauczania. W trakcie redagowania pisemnych umów w sposób iluzoryczny dokonano konwersji tych czynności, wyolbrzymiając znaczenie autorskiego programu, a pomniejszając podstawowe i najbardziej istotne czynności nauczania języka obcego. Czynności te wykonywane były w ramach umowy o świadczenie usług z zakresu nauki języka obcego, które uzasadniały objęcie zainteresowanego ubezpieczeniami społecznymi (…)

 Podpisując umowę zlecający obliguje się do wypłaty wynagrodzenie a przyjmujący do wykonania dzieła, za które ponosi pełną odpowiedzialność.

Składki

Wykonawca nie podlega składkom ZUS.

Wyjątkiem jest umowa zawierana z własnym pracownikiem.

Zaliczka na podatek

  • do 200 zł brutto - 18% od przychodu
  • powyżej 200 zł brutto - 18% - do 85 528 zł dochodu ; 32% - powyżej 85 528 zł dochodu

Koszty uzyskania przychodu:

  • 20%- umowa tradycyjna
  • 50%- umowa z prawami autorskimi, przy czym górna granica przychodów może wynosić 85 528 zł.

Odstąpienie

Umowa nie może zostać wypowiedziana, lecz obie strony mogą od niej odstąpić, np. gdy wykonawca spóźnia się z realizacją zadania lub wytwarza dzieło w sposób wadliwy.

Kalkulator

Kalkulator wynagrodzeń

Rekomendujemy, aby przed zawarciem umowy zasięgnąć opinii prawnika

 

 

 

 


Did this help answer your question?

thumbs up
thumbs down

Thanks for the feedback! 🙏🏽


Help by drift