Umowa zlecenia

UMOWA ZLECENIE

Osoba, która wykonuje zlecenie posiada prawa, które wynikają tylko z treści umowy. Jednak zleceniodawca zawsze ma obowiązek zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Zleceniobiorcy nie obowiązują prawa z umowy o pracę, np. nie ma określonych terminów wypowiedzeń, urlopów wypoczynkowych.  Umowa zlecenia nie zapewnia przedłużenia zatrudnienia.

Dla kogo?

Umowa zlecenia to umowa starannego działania, a więc bez większej odpowiedzialności pracownika.

Umowa zlecenia jest najlepsza dla studentów lub dla osób pracujących dorywczo lub tymczasowo.

Podpisanie umowy

Umowa zlecenie powinna być zawarta na piśmie i podpisana przez obydwie strony. Strony ustalają zasady dla umowy tzn: miejsce, czas, wynagrodzenie i sposób wykonania zadania, która zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać.

Należy pamiętać, że taka umowa nie może zawierać cech umowy o pracę, gdyż może zostać zakwalifikowana jako stosunek pracy.

Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie - przed podjęciem pracy

Stawka godzinowa

13,70 zł brutto za godzinę- minimalna stawka wynagrodzenia zleceniobiorcy godzinowa w 2018 roku.-

Zleceniodawca musi rejestrować czas przepracowany przez zleceniobiorcę w dowolny sposób, który będzie pozwalał organom kontrolującym stwierdzić czy zleceniodawca stosował warunki minimalnej stawki godzinowej.

Składki

W umowie zlecenia występuje obowiązek naliczania i odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne do ZUS-u.

E-pok zgłasza pracownika, oblicza wysokość ZUS i wysyła deklarację. Informujemy przed 15-tym każdego miesiąca o wysokości ZUS do zapłaty.

Zaliczka na podatek dochodowy

Do dwudziestego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni E-pok wylicza i informuje o wysokości PIT4 na podatek dochodowy za pracownika.

Płatnik ma obowiązek do wystawienia zleceniobiorcom informacji PIT-11(będzie podstawą rozliczenia rocznego) do końca lutego każdego roku.

 

Obie strony mogą wypowiedzieć umowę w każdym czasie lub na zasadach określonych w umowie
 

Dla osoby nigdzie nie zatrudnionej z pełnymi składami ZUS kalkulacja wygląda następująco:

1 870,83 PLN kwota netto 2 500,00 PLN kwota brutto 3 015,25 PLN łączny koszt pracodawcy

Kalkulator umowy zlecenia

Chcesz wiedzieć więcej - umów się konsultację w E-pok

 

 

 


Did this help answer your question?

thumbs up
thumbs down

Thanks for the feedback! 🙏🏽


Help by drift