Zatrudnianie cudzoziemcow

Zatrudnianie cudzoziemców

Po pierwsze sprawdzić należy legalność pobytu cudzoziemca w polsce

Nie każdy cudzoziemiec przebywający w Polsce legalnie - może podjąć pracę!
Zezwolenia do pracy nie potrzebują m.in:
 • Obywatele UE
 • cudzoziemcy posiadający kartę Polaka
 • status uchodźcy
 • indeks polskiej uczelni
 • zezwolenie na pobyt stały
 • dziennikarz

Legalizacja zatrudnienia wiąże się z koniecznością uzyskania zezwolenia na pracę:

1. Praca sezonowa

Po zmianach przepisów od 1 stycznia 2018 r. obcokrajowiec spoza Unii Europejskiej będzie mógł pracować jeśli uzyska zezwolenie na pracę sezonową w turystyce, rolnictwie czy ogrodnictwie, maksymalnie przez 9 miesięcy.

- w obszarach: rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybactwo, działalność związana z usługami gastronomicznymi i turystycznymi.

Pracodawca musi zawrzeć umowę o pracę.
Wymagania cudzoziemca
 • - posiada wizę wydaną w celu wykonywania pracy sezonowej lub zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na pracę sezonową lub przebywa na terytorium RP w ramach ruchu bezwizowego w związku z wnioskiem wpisanym do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej,
 • - uzyskał zezwolenie na pracę sezonową.
 • Zezwolenie dla obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy bez konieczności badania rynku pracy.

  2. Na podstawie oświadczenia wydawanego przez Urzędy Pracy,

  zamiast zezwolenia, nadal będą mogli wykonywać pracę obywatele sześciu państw zza wschodniej granicy Polski. Takie zatrudnienie będzie mogło trwać, tak jak dotychczas, nie dłużej niż 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

  Rejestracji oświadczeń dokonuje się w Urzędach Pracy za opłatą 30 zł.

  Należy pamiętać, że niektóre zawody wymagają badania rynku pracy.

  Odpowiedzialność za to, co znajdzie się w złożonej dokumentacji, ponosi podmiot, który chce zatrudnić cudzoziemca na podstawie uproszczonej procedury oświadczeniowej.

  3. Zezwolenie na pracę

  jest wymagane do zatrudnienia do pracy na podstawie jakiejkolwiek podstawy prawnej - umowy o pracę, umowy zlecenia czy nawet po pół roku pełnienia funkcji Członka Zarządu działającego na podstawie powołania w Spółce

  Nawet w przypadku cudzoziemców z UE należy zarejestrować pobyt nieprzerwany powyżej 3 miesięcy w Urzędzie Wojewódzkim

  Po zatrudnieniu cudzoziemca: należy zadbać o PESEL lub NIP

  Kary za zatrudnienie kogoś bez zezwolenie to m.in. np.
  • 1-30 tyś zł mandatu Inspektora Inspekcji Pracy
  • wynagrodzenie cudzoziemca i składki nie mogą stanowić koszu uzyskania
  • żądanie łapówki za uzyskanie zezwolenia na pracę od 3000 - 30000zł
  • niezawarcie umowy, nieprawdziwe informacje o podjęciu pracy do 2000 zł

  Od pracownika płaci się ZUS tak jak od Polaka. Trochę inaczej odprowadza się podatki.

  Cudzoziemca uznaje się za polskiego rezydenta podatkowego (z nieograniczonym obowiązkiem podatkowym), jeśli przebywa w Polsce dłużej niż 183 dni w roku podatkowym (w roku kalendarzowym) lub posiada w Polsce centrum interesów osobistych lub gospodarczych.

  Cudzoziemców zatrudnionych na podstawie umowy o pracę rozlicza się na takich samych zasadach jak rezydentów Polski, a w przypadku umów cywilnoprawnych należy rozróżnić czy zatrudniony jest rezydentem czy nie?

  Rozliczenie podatkowe wynagrodzenia z umowy cywilnoprawnej nierezydenta, który nie przedstawił certyfikatu rezydencji innego kraju, następuje przy zastosowaniu stawki ryczałtowej podatku w wysokości 20%, bez stosowania kosztów uzyskania przychodu.

  Certyfikat rezydencji ważny jest przez 12 miesięcy

  Obywatel Ukrainy zatrudniony na podstawie umowy cywilnoprawnej, który przedstawi certyfikat rezydencji wystawiony przez organ podatkowy Ukrainy, w konsekwencji uniknie opodatkowania dochodu z umowy cywilnoprawnej w Polsce (art. 14 Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21 lipca 2017 r., 0113-KDIPT2-1.4011.155.2017.1.ISL). Mimo braku obowiązku poboru podatku płatnik jest zobowiązany do wystawienia obywatelowi Ukrainy informacji IFT-1R.

  www.e-pok.pl


Did this help answer your question?

thumbs up
thumbs down

Thanks for the feedback! 🙏🏽


Help by drift