Zatrudnienie na umowe o prace

Jak zatrudnić na umowę o pracę?

Przed zatrudnieniem!

1. Zebranie koniecznej dokumentacji + kwestionariusz osobowy(część A akt osobowych)

  • świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub innych dokumentów
  • dokumentów potwierdzające kwalifikacje np. dyplom ukończenia szkoły, kursów, szkoleń
  • orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku

2. Skierowanie na wstępne badania lekarskie od pracodawcy - to koszt od 80 zł - pokrywa pracodawca

  • badania lekarskie pracownik powinien odbyć przed zawarciem umowy. Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika niezdolnego do wykonywania pracy (art. 229 § 4 k.p.).

 

3. Zawarcie umowy. Umowę o pracę zawiera się na piśmie (art. 29 § 2 k.p.). (część B akt osobowych) + zgoda na przetwarzanie danych osobowych RODO.
Po przesłaniu kompletu dokumentów E-pok generuje z systemu szablonową-prostą umowę o pracę. Wybór indywidualnych zapisów określających zasady współpracy stron, np. Zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa, Przydzielenie samochodu służbowego, Przyznanie dodatkowych świadczeń, dodatkowego urlopu wypoczynkowego, czy też po prostu zweryfikowanie z kodeksem pracy, zapewnienie ochrony prawnej treści umowy - wymaga zaangażowania prawnika.

4. Zgłoszenie pracownika do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego. (po otrzymaniu skanu podpisanej umowy wykonuje E-pok)

5. Ustalenie miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy, ZUS oraz wypłatę wynagrodzenia netto. ( wykonuje E-pok)

ZUS za pracownika płaci się do 15-go każdego miesiąca, podatek dochodowy do 20-go. Informację przekazuje E-pok

 

 

Kalkulator wynagrodzeń i kosztów pracodawcy

6. Sporządzenie informacji dla pracownika

Dodatkowo Pracodawca ma obowiązek w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy o pracę poinformować na piśmie każdego pracownika o:

● obowiązującej go dobowej i tygodniowej normie czasu pracy,

● częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę,

● wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego,

● obowiązującej pracownika długości okresu wypowiedzenia,

7. Zapoznanie z obowiązkami i regulamiem pracy (jeśli w firmie funkcjonuje)

8. Skierowanie pracownika na szkolenie wstępne bhp. Takie szkolenie na rynku to koszt od 40 zł.

np. pracownicy biurowi muszą przejść szkolenie w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tym stanowisku nie rzadziej niż raz na 6 lat

9. Ewidencja czasu pracy - niezbędne minimum zapewnia najczęściej lista płac

10. Prowadzenie teczki osobowej.  Od 2019 jest możliwa e-teczka osobowa, ale należy odpowiednio powiadomić pracownika.

Żądanie numeru rachunku płatniczego pracownika, na który będzie przelewane wynagrodzenie ze stosunku pracy. Informacji tej będzie można żądać od pracownika, który nie złoży wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych

Od 1 stycznia 2019 r. pracownik musi złożyć wniosek do pracodawcy, jeżeli chce otrzymywać wynagrodzenie w gotówce. Bez tego wniosku wynagrodzenie będzie wypłacane wyłącznie przelewem na konto w banku.

Formularza zatrudnienia pracownika - zlecenie rejestracji E-pok


Did this help answer your question?

thumbs up
thumbs down

Thanks for the feedback! 🙏🏽


Help by drift