ZUS PEL - e-zwolnienia

Obowiązkowe e-zwolnienia - zmiany dla wszystkich firm i płatników

Od 1 grudnia 2018 r. jedynym możliwym sposobem wystawienia zwolnienia lekarskiego stała się forma elektroniczna.

Od 1 grudnia 2018 r., jeśli lekarz stwierdzi, że ubezpieczony powinien "pójść na zwolnienie",  wystawi elektroniczne zaświadczenie lekarskie.

Dane niezbędne do wystawienia zaświadczenia będą dla lekarza widoczne w systemie, ale lekarz powinien je potwierdzić z pacjentem, szczególnie NIP firmy płatnika składek ubezpieczonego. Lekarz widzi w systemie, czy płatnik składek posiada profil informacyjny na PUE ZUS. Pacjent nie otrzyma papierowego zwolnienia lekarskiego, tylko wtedy, gdy jego pracodawca posiada profil informacyjny. Jeżeli natomiast płatnik składek nie posiada takiego profilu, lekarz wręczy pacjentowi wydruk zaświadczenia lekarskiego, który musi być opatrzony podpisem i pieczątką lekarza.
W takiej sytuacji ubezpieczony ma obowiązek dostarczyć pracodawcy wydruk zwolnienia lekarskiego.

Od 1 grudnia 2018 r. dowodami stwierdzającymi czasową niezdolność do pracy z powodu choroby lub sprawowania opieki, przy ustalaniu prawa do zasiłków, są wyłącznie:

  • zaświadczenia lekarskie wystawione w formie dokumentu elektronicznego,
  • wydruki wystawionych zaświadczeń lekarskich z systemu teleinformatycznego,
  • zaświadczenia lekarskie wystawione na formularzu zaświadczenia lekarskiego wydrukowanym z systemu teleinformatycznego.

zwolnienia na dotychczasowym druku ZUS ZLA zostały wycofane.

W celu realizacji obowiązków względem ZUS, potrzebny jest podgląd do składek i konta ZUS. Prosimy o udzielenie nam pełnomocnictwa i wypełnienie ZUS PEL, zgodnie z poniższym wzorem. Wypełniony i podpisany dokument proszę o przekazanie (wysłanie) do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych właściwego dla siedziby Spółki czy firmy.

Konieczne działanie - najlepiej do końca roku 2018.

wzór formularza do pobrania https://www.dropbox.com/s/nokzimropnsrsok/0088_18%20PEL_marzec_2018.pdf?dl=0

Przykład wypełnienia:

prowadzący działalność zaznaczają zakres pełnomocnictwa: własnym i swojej firmy

właściciele spółek: w imieniu innego podmiotu

Należy wypełnić I stronę formularza, gdzie wskazuje się swoje dane lub swojej firmy.

 

Strona 2 formularza jest wypełniona prawidłowo i nie trzeba zmieniać żadnych danych, 

www.e-pok.pl


Did this help answer your question?

thumbs up
thumbs down

Thanks for the feedback! 🙏🏽


Help by drift